O nama

Horeca System doo bavi se pružanjem usluga online prodaje vinskih paketa, aksesoara i usluga organizovanja putovanja/posredovanja u organizovanju putovanja, kao i pružanjem informacija o aktuelnim dešavanjima koja se tiču testiranja vina.

Horeca System doo svoje usluge korisnicima pruža, na teritoriji Republike Srbije, putem interneta i to putem internet sajta winedropclub.com i mobilne aplikacije „Wine Drop“ dostupne u okviru iOS, Android i Web platforme (u daljem tekstu: internet sredstva).

Horeca System doo je vlasnik internet sredstava, kao i svih prava intelektualne svojine na sadržajima koji se objavljuju u okviru internet sredstava.

Horeca System doo svoje poslovanje vrši na način propisan odredbama ovih Uslova korišćenja, te samim pristupom internet sredstvima korisnici izričito potvrđuju da su se sa tim odredbama saglasili i obavezali da će ih poštovati.

Način pružanja usluge

Horeca System doo svoje usluge pruža na teritoriji Republike Srbije, posredstvom internet sredstava, tako što omogućuje svojim korisnicima online kupovinu proizvoda koji su izloženi u okviru internet sredstava, a koje proizvode im, nakon odabira dostavlja na označenu adresu odnosno uslugu izbora putovanja izloženih u okviru internet sredstava.

Postupak kupovine/ prodaje proizvoda

Korpa se zatim pregleda, potvrdi i nastavi na check-out scren. Prilikom check-outa, unose se licni podaci i podaci kartice. Jednom kada se kartica unese, sistem je zapamti da pri sledecoj porudzbini ne treba da se unosi. Postoji i mogucnost prijave na nalog (registracija-account), putem kog ce korisnik uvek moci da uma uvid u sve bivse porudzbine

Naručivanje

Korisnik vrši naručivanje označavanjem odabranih proizvoda i to dodavanjem proizvoda (paketa ili aksesoara) izloženih u okviru internet sredstava u korisničku korpu.

Nakon označavanja proizvoda i njihovog dodavanja u korisničku korpu, korisnička korpa se finalno pregleda od strane korisnika i korisnik vrši potvrdu klikom na označenom mestu za potvrdu, nakon čega korisnik nastavlja na tzv. „check-out screen“, čime se smatra da je korisnik poručio označene proizvode (u daljem tekstu: porudžbenica) i isti će mu biti dostavljeni na naznačenu adresu.

Prilikom „check-out-a“ na tzv. „check-out screen-u“, u svrhu dostavljanja porudžbenice, neophodno je da korisnik, na mestu predviđenom za unos, unese i obezbedi Horeca System doo sledeće tačne lične podatke:

  1. Ime i prezime ili naziv pravnog lica
  2. Email adresu
  3. Broj telefona
  4. Adresu na koju roba treba da bude dostavljena

Radi lakšeg korišćenja usluga koje pruža Horeca System doo, korisnik može izvršiti registraciju u okviru internet sredstava čime formira svoj "Korisnički nalog".

Registrovani korisnici ne moraju prilikom svake pojedinačne kupovine proizvoda Horeca System doo unositi navedene lične podatke, već se aktiviranjem svog "Korisničkog naloga" unošenjem korisničkog imena i lozinke, lični podaci korisnika potrebni za uspešno dostavljanje automatski prepoznaju.

Registrovani korisnici imaju mogućnost da u svakom trenutku izvrše uvid u svoje bivše porudžbine.

Korisnik je dužan da zaštiti podatke o svom korisničkom imenu i nalogu, a Horeca System doo nije odgovoran ukoliko navedeni podaci budu kompromitovani ponašanjem korisnika koje je u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja.

Horeca System doo će smatrati da logovanje na korisnički nalog vrši korisnik tog korisničkog naloga, ali zadržava pravo da, u slučaju sumnje na zloupotrebu korisničkog naloga, pisanim ili usmenim putem kontaktira korisnika i/ili da privremeno ili trajno suspenduje kompromitovani korisnički nalog.

Maloletnici ne mogu biti ni registrovani ni neregistrovani korisnici usluga koje posredstvom internet sredstava pruža Horeca System doo.

Kako bi u potpunosti zaštitila privatnost, Horeca System doo, lične podatke prikupljene od svojih korisnika obrađuje u potpunosti u skladu sa Politikom privatnosti.

Potvrda

Nakon zaključenja porudžbine na email koji je korisnik ostavio kao kontakt, biće prosleđena potvrda da je porudžbina obrađena.

Ukoliko korisnik ne primi potvrdu o obradi porudžbine, neophodno je da proveri ispravnost dostavljene email adrese ili izvrši prijavu problema, pisanim putem, na email: info@winedropclub.com

Ukoliko postoji određena nejasnoća u pogledu porudžbenice i dostavljenih podataka, Horeca System doo zadržava pravo da kontaktira korisnika elektronskim ili telefonskim putem, pre finalne obrade.

Dostavljanje

Dostava proizvoda iz porudzbenice na dostavljenu adresu vrši se u roku od 48 h od prijema potvrde o obradi porudžbine.

Korisnik može otkazati porudžbenicu najkasnije u roku od 12h od prijema potvrde o obradi porudžbenice.

U slučaju otkazivanja porudžbenice u predviđenom roku od strane korisnika, Horeca System doo zadržava pravo da od primljenog iznosa cene zadrži iznos troškova koji su nastali prilikom obrade porudžbine, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, odnosno da korisnika koji ne preuzme, porudžbinu na adresi označenoj prilikom davanja podataka, trajno onemogući u korišćenju usluga koje pruža Horeca System doo.

Horeca System doo može otkazati porudžbinu korisnika najkasnije u roku od 24h od slanja potvrde o obradi porudžbine, a o tome i svakoj izmeni statusa porudžbenice će obavestiti korisnika slanjem notifikacione poruke na dostavljeni email.

Reklamacije

Korisnik je dužan da izvrši pregled dostavljenih proizvoda odmah po prijemu, u prisustvu dostavnog radnika, te o svakom nedostatku ili neslaganju sa porudzbenicom odmah obaveštava dostavnog radnika.

Korisnik može da, najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja proizvoda iz porudžbenice, pisanim putem obavestiti Horeca System doo o nedostacima proizvoda koji se nisu mogli uočiti prilikom inicijalnog pregleda.

Horeca System doo obrađuje reklamaciju primljenu od korisnika i ocenjuje osnovanost iste u roku od 7 dana od dana prijema pisanog prigovora.

U slučaju osnovanosti reklamacije, korisnik može:

Horeca System doo ne odgovara za materijalne nedostatke dostavljenog proizvoda, nakon isteka rokova predviđenih ovim Uslovima korišćenja.

Postupak izbora putovanja

Korisnik, na način koji je to predviđeno, vrši izbor putovanja izloženih u okviru internet sredstava, shodno opisu putovanja.

Nakon odabira ponuđenih usluga putovanja, smatra da se da je registrovani ili neregistrovani korisnik izvršio rezervaciju putovanja i potvrdu o obrađenoj rezervaciji korisnik će dobiti na dostavljeni email.

Odredbe ovih Uslova korišćenja koje se tiču obrade rezervacije i slanja potvrde o obrađenoj rezervaciji shodno se primenjuju i delu postupka o izboru putovanja.

Radi izvršenja rezervisane usluge putovanja korisniku, Horeca System doo, prikuplja lične podatke o korisniku, određene odredbama Zakona o obligacionim odnosima koje regulišu Ugovor o organizovanju putovanja.

Na prikupljanje i obradu ličnih podataka korisnika, neophodnih za realizovanje usluge putovanja i zadovoljenja legitimnog interesa Horeca System doo shodno se primenjuju odredbe ovih Uslova korišćenja i odredbe iz Politike privatnosti.

Na uslugu oragnizovanja rezervisanog putovanja iz ponude Horeca System doo shodno se primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima koje regulišu Ugovor o organizovanju putovanja/Posrednički ugovor o putovanju.

Cene

Cena svakog proizvoda ili usluge putovanja iz asortimana Horeca System doo biće jasno istaknuta pored svakog proizvoda ili usluge putovanja.

Način plaćanja

Korisnik plaćanje odabranih proizvoda ili usluge putovanja može vršiti:

  1. Pouzećem
  2. Kreditnim karticama

Kada korisnik vrši plaćanje kreditnom karticom, Horeca System doo dostavlja podatke o kreditnoj kartici, broju računa i sve druge podatke neophodne za izvršenje usluge plaćanja kreditnim karticama.

Horeca System doo štiti podatke korisnika prikupljene u svrhu usluge plaćanja kreditnim karticama u skladu sa Politikom privatnosti.

Horeca System doo će prilikom obrade porudžbine i rezervacije putovanja, uz potvrdu o obradi porudžbine i rezervacije putovanja, korisniku na email dostaviti i fakturu za odabrane proizvode ili uslugu putovanja.

Registrovani korisnici preuzimanje fakrure vrše u okviru svog Korisničkog naloga.

Horeca System doo će prilikom isporuke porudžbine, korisniku dostaviti i štampani prikaz fakture za odabrane proizvode.

Prava intelektualne svojine

Horeca System doo je nosilac prava intelektualne svojine na svim autorskim sadržajima i sadržajima srodnog prava objavljenim u okviru internet sredstava i korisnicima se zabranjuje svako postupanje suprotno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Horeca System doo će u slučaju zloupotrebe od strane korisnika internet sredstava pokrenuti sva pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju.

Izmene Uslova korišćenja

Horeca System doo zadržava pravo da vrši izmene Uslova korišćenja, a korisnik je dužan da ažurno vrši pregled izmena u okviru Uslova korišćenja.

Horeca System doo u okviru Uslova korišćenja obavezno naznačuje datum poslednje izmene.

Ukoliko korisnik nastavi sa koršćenjem internet sredstava i nakon izmena Uslova korišćenja, smatra se da je korisnik saglasan sa učinjenim izmenama.